Όλη η απόφαση για την Ψηφιακή Αλληλεγγύη που θα δώσει δωρεάν laptop, tablet και internet

0
553 views

tabletΌλη η απόφαση για την Ψηφιακή Αλληλεγγύη που θα δώσει δωρεάν laptop, tablet και internet Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε σήμερα όλη η απόφαση για το πρόγραμμα Ψηφιακή Αλληλεγγύη που θα δώσει δωρεάν laptop, tablet και internet σε χιλιάδες δικαιούχους που έλαβαν το Κοινωνικό Μέρισμα. Ειδικότερα το πρόγραμμα Ψηφιακή Αλληλεγγύη αφορά στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και εξοπλισμού στους δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος που κατοικούν στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης. Το πρόγραμμα θα δίνει την  δυνατότητα σε όσους απο τις οκτώ Περιφέρειες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, πήραν το κοινωνικό μέρισμα να πάρουν εντελώς δωρεάν laptop ή tablet και internet για 12 μήνες.

Οι δικαιούχοι σύμφωνα με την κατανομή που προβλεπει η απόφαση θα ανέρχονται σε 289.237. Οι Περιφέρειες που συμμετέχουν και οι κάτοικοι τους δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος θα ωφεληθούν απο την Ψηφιακή Αλληλεγγύη είναι: 1.Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 47.506  δικαιούχοι 2 Θεσσαλία 52.477 δικαιούχοι 3 Ήπειρος 22.588 δικαιούχοι 4 Δυτική Ελλάδα 57.702 δικαιούχοι 5 Ιόνια νησιά 13.220 δικαιούχοι 6 Πελοπόννησος 40.464 δικαιούχοι 7 Βόρειο Αιγαίο 14.753 δικαιούχοι 8 Κρήτη 40.527 δικαιούχοι Πιο συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να: Αποκτήσουν ή να διατηρήσουν διαδικτυακή σύνδεση μέχρι την 31/10/2015 με την παροχή συνδρομής για ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο (σταθερή ή κινητή (mobile) ή δορυφορική). Αποκτήσουν τον απαιτούμενο βασικό εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο, δηλαδή ηλεκτρονικό υπολο γιστή τύπου tablet ή φορητό υπολογιστή τύπου netbook ή laptop. Υποστηριχθούν και ενημερωθούν κατ’ οίκον σε βασικά στοιχεία χρήσης ΤΠΕ (προαιρετικά). Οι παραπάνω παροχές αποτελούν τα πακέτα κατη γορίες επιχορήγησης στο πλαίσιο της δράσης. Φορείς της Δράσης Φορέας Πρότασης της Δράσης είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) και Φορείς Υλοποίησης το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), η Γ.Γ.Τ.Τ. και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τε χνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.). Ωφελούμενοι Ωφελούμενοι της Δράσης είναι οι δικαιούχοι πολίτες του κοινωνικού μερίσματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που κατοικούν στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης βάσει των στοιχείων τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «TAXISNET» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Προϋπολογισμός δράσης και ποσό ενίσχυσης Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 100.000.000 Ευρώ σε δημόσια δαπάνη και θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης για κάθε ωφελούμενο, ανά πακέτο κατηγορία, είναι: Ευρυζωνική Διαδικτυακή σύνδεση (σταθερή ή κινητή (mobile) ή δορυφορική), μέχρι 12 Ευρώ το μήνα και μέχρι 31/10/2015. Βασικό εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο (tablet/ netbook/laptop), μέχρι 230 Ευρώ Υπηρεσίες υποστήριξης συμβουλευτικής ενημέρω σης σε χρήση ΤΠΕ κατ’ οίκον μέχρι 60 Ευρώ Άρθρο 5 Τρόπος άντλησης στοιχείων ωφελουμένων Τα στοιχεία των ωφελουμένων θα αντληθούν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Μεθοδολογία Υλοποίησης του έργου Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο Voucher (κουπόνι). Ένα κουπόνι θα αντιστοιχεί σε κάθε ωφελούμενο (δικαιούχο του κοινωνικού μερίσματος). Η συνολική αξία του κουπονιού είναι το άθροισμα της αξίας των παροχών , καθεμιά από τις οποίες είναι διακριτά προκοστολογημένη. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ποσού από τη μία κατηγορία επιχορήγησης στην άλλη. Η υλοποίηση της δράσης οργανώνεται στις ακόλουθες ενότητες: 1. Σχεδιασμός και εξειδίκευση της Δράσης. 2. Συγκρότηση Μητρώου Παρόχων/Προμηθευτών, και καταλόγου Συμβούλων Υποστήριξης/Ενημέρωσης. 3. Εξαργύρωση Χρήση του Κουπονιού από τους ωφε λούμενους. 4. Παροχή συμβουλευτικής ενημέρωσης σε χρήση ΤΠΕ προς τους ωφελούμενους 5. Οργάνωση και υποστήριξη στην υλοποίηση της δράσης. Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο διέπει την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της.  Βασικοί στόχοι της δράσης είναι η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους πολίτες, η μείωση του ψηφιακού χάσματος, η αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας και των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Οι στόχοι αυτοί συνάδουν απόλυτα με το Ψηφιακό Θεματολόγιο (Digital Agenda) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση». Πιο συγκεκριμένα μέσω της Δράσης επιτυγχάνεται: • Η πρόσβαση των πολιτών, «δικαιούχων» του κοινω νικού μερίσματος (όπως περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία), σε τεχνολογίες ΤΠΕ. • Η μείωση του ψηφιακού χάσματος στις 8 Περιφέ ρειες Αμιγούς Σύγκλισης, μέσω της πρόσβασης των πολιτών στο Διαδίκτυο και την χρήση υπολογιστή τύπου tablet, netbook ή laptop. • Η αύξηση της χρήσης του διαδικτύου, του ηλεκτρο νικού εμπορίου και των προσφερόμενων ψηφιακών υπη ρεσιών του Δημοσίου από πολίτες που δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. • Η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών μέσω σχετικής τεχνικής υποστήριξης/συμβουλευτικής ενημέρωσης στο χώρο τους. Αντικείμενο της δράσης σύμφωνα με το dikaiologitika.gr, είναι η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και εξοπλισμού στους Δικαιούχους πολίτες του κοινωνικού μερίσματος που κατοικούν στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης που είναι: Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη. Οι ωφελούμενοι της Δράσης, που μέχρι σήμερα, ανέρχονται σε 289.300 πολίτες περίπου, θα έχουν την δυνατότητα να: Αποκτήσουν ή διατηρήσουν διαδικτυακή σύνδεση μέχρι την 31/10/2015 με την παροχή συνδρομής για ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο (σταθερή ή κινητή (mobile) ή δορυφορική). Αποκτήσουν τον απαιτούμενο βασικό εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο, δηλαδή ένα (1) ηλεκτρονικό υπολογιστή τύπου tablet ή φορητό υπολογιστή τύπου netbook ή laptop. III. Υποστηριχθούν και ενημερωθούν κατ’ οίκον σε βα σικά στοιχεία χρήσης ΤΠΕ (προαιρετικά). ΦΟΡΕΙΣ Φορέας Πρότασης της Δράσης είναι η Γενική Γραμμα τεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) και Φο ρείς Υλοποίησης το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.). Οι σχετικές αρμοδιότητες των ανωτέρω φορέων και οι υποχρεώσεις τους περιγράφονται κατωτέρω: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας [ΤΕΕ] Οργάνωση της υλοποίησης της δράσης [έκδοση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, συγκρότηση Μητρώου Παρόχων και Καταλόγου Συμβούλων Υποστή ριξης/Ενημέρωσης, επιλογή/αξιολόγηση προσφερόμε νων ψηφιακών πακέτων, κλπ]. Δημιουργία, στελέχωση και λειτουργία Help Desk για θέματα παρόχων/προμηθευτών. Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης δράσης, Παραλαβή δι καιολογητικών πληρωμής, Λογιστική Εκκαθάριση και Πληρωμές Παρόχων/Προμηθευτών. Συγγραφή Εφαρμογών και Οδηγών για elearning και χρήση ΤΠΕ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ Ωφελούμενοι είναι όλοι οι δικαιούχοι πολίτες του κοινωνικού μερίσματος, όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και τηρούνται στο ηλεκτρονικό αρχείο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων [ΓΓΠΣ]. Η διεύθυνση κατοικίας των ωφελουμένων πολιτών, θεωρείται η δηλωθείσα στο Πληροφοριακό Σύστημα «TAXISNET» Τα εγκεκριμένα πακέτα καθώς και οι εγκεκριμένοι Πάροχοι/Προμηθευτές θα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Δράσης προς ενημέρωση των Δικαιούχων πολιτών της Δράσης. Επιπρόσθετα, oι Πάροχοι/Προμη θευτές θα μπορούν να δημοσιοποιούν στην ιστοσελίδα τους τις εγκεκριμένες προσφορές τους (κάθε κατηγορίας προϊόντος). Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να καλούν το web service της Δράσης που επιστρέφει ποιες προσφορές τους έχουν εγκριθεί, πριν τις αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους. Ο αριθμός των προϊόντων ανά πάροχο που θα αναρτώνται/συμμετέχουν στη δράση θα είναι καθορισμένος και περιορισμένος μέχρι 15 προϊόντα εξοπλισμού ΤΠΕ, μέχρι 15 πακέτα σύνδεσης στο διαδίκτυο, μέχρι 5 προϊόντα υποστήριξης/συμβουλευτικής ενημέρωσης. Τα προϊόντα θα μπορούν να αντικαθίστανται στην πο ρεία της Δράσης, με την ίδια διαδικασία. Η διαδικασία της αντικατάστασης των προϊόντων ανά κατηγορία θα πραγματοποιείται με όρους ορθής χρήσης, δηλαδή δεν θα μπορεί να ξεπερνάει τον μέγιστο αριθμό καταχωρή σεων ανά κατηγορία (π.χ. ο κάθε  Πάροχος/Προμηθευτής θα μπορεί να προβεί σε προσθήκες μέχρι 15 νέα προϊ όντα εξοπλισμού ΤΠΕ ή μέχρι 5 προϊόντα υποστήριξης/ συμβουλευτικής ενημέρωσης, αντικαθιστώντας μια υφι στάμενη προσφορά με μια καινούρια). Η μείωση της τιμής μιας προσφοράς από μεριάς Παρόχου/Προμηθευτή αποτελεί επικαιροποίηση της προσφοράς και δεν θα απαιτεί εκ νέου έγκριση από το Τ.Ε.Ε. Εξαργύρωση Χρήση του Κουπονιού από τους ωφελούμενους Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί, μέσω της ιστοσελίδας της Δράσης και με χρήση των διαπιστευτηρίων (username/password) του πληροφοριακού συστήματος «TAXISNET» της Γ.Γ.Π.Σ. να δει αν είναι επιλέξιμος ωφελούμενος της Δράσης. Θα μπορεί να τυπώνει το μοναδικό κωδικό του κουπονιού που του αντιστοιχεί ή να το λάβει στο email του ή στο κινητό του. Στη συνέχεια θα μπορεί να επισκέπτεται το Web Site της Δράσης και να αναζητήσει Παρόχους/Προμηθευτές που έχουν κατάστημα στην περιοχή του και να εντοπίζει τις Προσφορές «Πακέτα» που τον ενδιαφέρουν. Στο κατάστημα ο ωφελούμενος προσέρχεται με το προσωπικό του κουπόνι που θα έχει εκτυπώσει (ή θα το έχει στο κινητό του) και με την αστυνομική του ταυτότητα/διαβατήριο. Ο υπάλληλος του Παρόχου/ Προμηθευτή θα πρέπει μέσω του ΠΣ της δράσης να ελέγξει τα στοιχεία του ωφελούμενου καθώς και αν το ηλεκτρονικό κουπόνι είναι ενεργό ή έχει χρησιμοποιηθεί. Ο ωφελούμενος επιλέγει υποχρεωτικά Συσκευή και Τηλεπικοινωνιακή Σύνδεση και προαιρετικά, Υποστήριξη/ Συμβουλευτική Ενημέρωση. Το κατάστημα καταχωρεί την παραγγελία του ωφελούμενου μαζί με όλα τα απα ραίτητα στοιχεία (ενδεικτικά: Serial Number συσκευής κλπ) στο ΠΣ της Δράσης. Τα παραστατικά που θα εκδώσουν οι Πάροχοι/Προμηθευτές και οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, θα πρέπει να περιλαμβάνουν σε εμφανές σημείο τον μοναδικό Κωδικό Κουπονιού του ωφελούμενου. Παραστατικό που δε φέρει το σωστό Κωδικό Κουπονιού ΔΕΝ θα είναι επιλέξιμο από τη Δράση. Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύμφωνα με τα dikaiologitika/gr, ο ωφελούμενος θα πρέπει να υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα εκδοθούν και τυπωθούν στο κατάστημα από το πληροφοριακό σύστημα της Δράσης (ενδεικτικά: Φόρμα Επιλογής προϊόντων ωφελούμενου Υπεύθυνη Δήλωση ωφελούμενου, Σύμβαση μεταξύ Παρόχου/Προ μηθευτή και ωφελούμενου, κλπ) καθώς και από τους Παρόχους/Προμηθευτές (ενδεικτικά: Τηλεπικοινωνιακό Συμβόλαιο, Δελτίο ΑποστολήςΤιμολόγιο Εξοπλισμού, κλπ). Οι ωφελούμενοι μπορούν να ελέγξουν στο Web Site της Δράσης, εάν ο Κωδικός Κουπονιού αντιστοιχεί στα προϊόντα (συσκευή, σύνδεση και υποστήριξη/συμβουλευτική ενημέρωση) που προμηθεύτηκε. Παροχή συμβουλευτικής ενημέρωσης σε χρήση ΤΠΕ προς τους ωφελούμενους Οι Πάροχοι/Προμηθευτές μπορούν να επιλέγουν από το κατάλογο με τους εγκεκριμένους συμβούλους Υπο στήριξης/Ενημέρωσης για συνεργασία. Οι σύμβουλοι Υποστήριξης/Ενημέρωσης θα μπορούν να αποδεχτούν ή να απορρίψουν την αίτηση αυτή. Εάν ο ωφελούμενος έχει επιλέξει συμβουλευτική ενημέρωση και υποστήριξη σε θέματα χρήσης και αξιοποίησης ΤΠΕ, θα ακολουθεί επικοινωνία από τον Πά ροχο/Προμηθευτή για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της ανωτέρω ενημέρωσης. Είναι ευθύνη του Παρόχου/ Προμηθευτή και του ωφελούμενου πολίτη για την τελική επιλογή των ημερομηνιών των συναντήσεων οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατ’ οίκον του ωφε λούμενου και να είναι μέγιστης διάρκειας δύο (2) ωρών η κάθε συνάντηση. Ο ελάχιστος συνολικός αριθμός ωρών ενημέρωσης και υποστήριξης σε θέματα χρήσης και αξιοποίησης ΤΠΕ είναι τέσσερις (4). Η ομάδα του ποιοτικού ελέγχου των υπηρεσιών υποστήριξης ενημέρωσης δειγματοληπτικά ελέγχει τη διαδικασία ενημέρωσης, διασταυρώνοντας τηλεφωνικά ή/και με άλλα μέσα που θα καθοριστούν, την κατ΄ οί κον παρουσία του Συμβούλου Υποστήριξης/Ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της διαδικασία ενημέρωσης. Ο ωφελούμενος θα έχει επίσης τη δυνατότητα πρόσβασης σε elearning περιεχόμενο που θα αφορά το σύ νολο των θεματικών ενοτήτων χρήσης και αξιοποίησης ΤΠΕ, που θα αναπτυχθεί από τους φορείς υλοποίησης. Οργάνωση και υποστήριξη στην υλοποίηση της δράσης Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την οργάνωση και υλοποίηση των ακό λουθων λειτουργιών (ενδεικτικά): 1. Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων δράσης 2. Συγγραφή και ανάπτυξη Εφαρμογών και Οδηγών για elearning και χρήση ΤΠΕ 3. Λειτουργία Help Desk για θέματα Παρόχων/Προμη θευτών, ωφελουμένων και υποστήριξης του πληροφο ριακού συστήματος 4. Πιστοποίηση δαπανών και εκκαθάριση πληρωμών προς τους Παρόχους/Προμηθευτές. 5. Δημοσιότητα και επικοινωνία 6. Διαρκής και εκ των υστέρων αξιολόγηση της δράσης ΔΙΑΡΚΕΙΑ Το φυσικό αντικείμενο της Δράσης σύμφωνα με το ΦΕΚ που παρουσιάζει το dikaiologitika.gr πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2015 και το οικονομικό αντικείμενο της Δράσης πρέπει να έχει ολο κληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 100.000.000€. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει το κόστος του κουπονιού για τους Δικαιούχους πολίτες, καθώς και τα κόστη των φορέων υλοποίησης ΤΕΕ και ΕΔΕΤ ΑΕ για τις υπηρεσίες/ έργο που κάθε φορέας θα αναλάβει. Η αναλυτική κοστολόγηση για το ηλεκτρονικό κουπόνι είναι η εξής: Διαδικτυακή σύνδεση (σταθερή ή κινητή (mobile) ή δορυφορική) μέχρι 12 Ευρώ το μήνα και μέχρι 31/10/2015. Βασικό εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο (tablet/ netbook/laptop) μέχρι 230 Ευρώ Υπηρεσίες υποστήριξης συμβουλευτικής ενημέρω σης σε χρήση ΤΠΕ κατ’ οίκον μέχρι 60 Ευρώ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ • Το κουπόνι θα μπορεί να “εξαργυρώνεται” μόνο σε ένα φυσικό κατάστημα ενός Παρόχου/Προμηθευτή. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της “εξαργύρωσης” το κουπόνι ακυρώνεται και η διαδικασία επαναλαμβάνεται στον ίδιο ή σε άλλο Πάροχο. • Κατά την εγγραφή τους οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι θα δηλώνουν υποχρεωτικά εάν επιθυμούν να συμμετέχουν αυτόματα όλα τα υφιστάμενα συμβόλαια Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών με συνδρομητές/Δικαι ούχους της Δράσης, τα οποία πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές της Δράσης. Σε αντίθετη περίπτωση, για το συγκεκριμένο τηλεπικοινωνιακό Πάροχο, θα θεωρείται ότι συμμετέχουν στη Δράση μόνο τα νέα, εγκεκριμένα στο πλαίσιο του προγράμματος, Πακέτα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών τους και όχι οι υφιστά μενες συνδέσεις. • Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Παρόχου/Προμη θευτή, η διασφάλιση της ορθότητας των υφιστάμενων συμβολαίων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών που επιχο ρηγούνται στο πλαίσιο της Δράσης, σε σχέση με τις ελάχιστες προδιαγραφές. • Η τηλεπικοινωνιακή σύνδεση που αφορά σύνδεση σε ευρυζωνικό δίκτυο adsl ή vdsl, μπορεί να γίνεται μόνο στη διεύθυνση κατοικίας του Δικαιούχου πολίτη, όπως αυτή είναι δηλωμένη στο πληροφοριακό σύστημα «TAXISNET» της Γ.Γ.Π.Σ. • Για την περίπτωση υφιστάμενης σύνδεσης, η παροχή του εξοπλισμού πρόσβασης και των υπηρεσιών συμβουλευτικής ενημέρωσης/υποστήριξης θα πρέπει να πραγματοποιείται μετά την ενεργοποίηση της τη λεπικοινωνιακής υπηρεσίας ή μετά την υπογραφή του τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου ή την τροποποίησή του. Στις περιπτώσεις αιτήσεων φορητότητας μεταξύ τη λεπικοινωνιακών Παρόχων, το κουπόνι θα μπορεί να εξαργυρωθεί στο κατάστημα, μετά τη διαδικασία ολο κλήρωσης της αίτησης φορητότητας. • Ο απαραίτητος εξοπλισμός σύνδεσης στο τηλεπι κοινωνιακό δίκτυο (π.χ. modem για σύνδεση σε adls/ vdls, usb stick για σύνδεση στο 3G/4G δίκτυο, δορυφο ρικό πιάτο για σύνδεση στο δορυφορικό δίκτυο), όπου απαιτείται, βαραίνει στο σύνολό του, αποκλειστικά τον Πάροχο/Προμηθευτή και παρέχεται δωρεάν στον ωφε λούμενο. • Μεταξύ του Παρόχου/Προμηθευτή και του ωφελού μενου θα υπογραφεί σύμβαση με την οποία ο ωφε λούμενος θα εξουσιοδοτεί τον Πάροχο/Προμηθευτή να εισπράξει από το ΤΕΕ την αξία του κουπονιού που χρησιμοποίησε. • Οι πληρωμές των παρόχων/προμηθευτών θα γίνο νται από το ΤΕΕ τμηματικά, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και μετά την πιστοποίηση της παροχής των πακέτων που θα έχει επιλέξει ο ωφελούμενος.  Οι προσφορές ανά κατηγορία, θα πρέπει να είναι αναλυτικές σε σχέση με τα παρεχόμενα πακέτα τους. Ειδικά στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, επιπλέον υπη ρεσίες που δύναται να προμηθευτεί ο ωφελούμενος, που δεν περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο πακέτο του προϊόντος, δεν απαιτείται αλλά και δεν απαγορεύεται να περιγράφονται στην προσφορά του (π.χ. Αναγνώριση κλήσης, παροχή Static IP, παροχή απεριόριστων διεθνών κλήσεων, κλπ). Η τιμή των προσφορών πρέπει να είναι αντίστοιχη με τις υπηρεσίες που προσφέρονται. • Δεν επιτρέπεται η αναπροσαρμογή τιμών εντός του τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου τουλάχιστον μέχρι τις 31/10/2015. • Όλες οι ανωτέρω τιμές που αναφέρονται στον οδη γό είναι τιμές συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). • Τέλη ενεργοποίησης ή λοιπά τέλη που αφορούν την παροχή της τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας δεν συγχρη ματοδοτούνται από τη Δράση. • Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της Δράσης θα παραμείνουν λειτουργικές με σκοπό την εξυ πηρέτηση αντίστοιχων Δράσεων, τουλάχιστον για την 5ετία που προβλέπεται από τους κανονισμούς της Ε.Ε. • Οι Πάροχοι/Προμηθευτές θα πρέπει να διαθέτουν στοιχεία κατά έτος την επόμενη πενταετία με την κατάσταση των συνδέσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσω της Δράσης, δηλαδή πόσες συνδέσεις παραμένουν ενεργές ανά περιφέρεια και άλλα στοιχεία χρήσιμα για την αξιολόγηση και τον έλεγχο της Δράσης. • Οι δικαιούχοι θα πρέπει να διατηρήσουν τον εξο πλισμό μέχρι την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικει μένου της δράσης. • Ο Πάροχος/Προμηθευτής θα πρέπει να επικολλήσει την επικοινωνιακή ταυτότητα της δράσης στον εξοπλι σμό (laptop/tablet/netbook) που θα προσφέρει σύμφωνα με το πρότυπο που θα του δοθεί. • Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα εκδοθεί θα καθορίζονται οι αναλυτικοί όροι υλοποίησης και ολοκλήρωσης της δράσης

www.dikaiologitika.gr

Print Friendly, PDF & Email

Σχόλια

σχόλια

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.