Στα σκαριά η πρόσληψη 300 Επαγγελματιών Οπλιτών “νέου τύπου” για τις Ειδικές Δυνάμεις

0
580 views

epopΗ πρόσληψη 300 Επαγγελματιών Οπλιτών ”νέου τύπου” για κάλυψη αναγκών των Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού Ξηράς απασχολεί τα ανώτερα κλιμάκια του ΥΠΕΘΑ και η σχετική πρόταση έχει αρχίσει να επεξεργάζεται, υποστηρίζει έγκυρη αρμόδια πηγή.

Το μοντέλο που θα εφαρμοστεί είναι αυτό που εφαρμόστηκε για την σχετικά πρόσφατη πρόσληψη 25+ 25 Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) στις Ειδικές Δυνάμεις του Στρατού Ξηράς (ΕΔ) και του Πολεμικού Ναυτικού (ΔΥΚ) αντιστοίχως, και ο βασικός λόγος είναι η μείωση του μέσου όρου (επιχειρησιακής ) ηλικίας των κομάντος. Βεβαίως από την διατύπωση -και μάλιστα σε αρχικό επίπεδο- της σχετικής πρότασης μέχρι και την υιοθέτησή της από την πολιτική ηγεσία, ίσως έχει πολύ δρόμο ακόμα η έκδοση προκήρυξης.

Ωστόσο η αρμόδια πηγή, που μίλησε σχετικά, άφησε να εννοηθεί ότι η ανάγκη είναι επιτακτική και κάποιες παράμετροι έχουν ήδη εξετασθεί.

Υπηρεσία 13 ετών

Συγκεκριμένα με αυτή την διαδικασία οπλίτες θητείας μπορούν κατά ή μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων να ανακατατάσσονται εθελοντικά για περίοδο 3 ετών , ενώ δύναται να ανανεωθεί η πρόσληψή τους δυο φορές από 5 έτη την κάθε φορά (συνολικά 13 έτη).

Ειδικότερα και όσον αφορά τον Στρατό Ξηράς – και με βάση με την τότε διακήρυξη (Μάιος 2014) – προβλέπεται να μπορούν να προσλαμβάνονται – μέχρι τον αριθμό 300- οι οπλίτες ή έφεδροι που έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης από το Σχολείο Προκεχωρηµένης Εκπαίδευσης Οπλιτών Ειδικών ∆υνάµεων και τη Σχολή Αλεξιπτωτιστών σωρευτικά. Αυτοί ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας στον Στρατό Ξηράς ανεξάρτητα από τον Κλάδο των Ενόπλων ∆υνάµεων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν,

εφόσον δεν παρήλθε ένα έτος από την ηµεροµηνία οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες ∆υνάµεις λόγω εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης και δεν έχουν συµπληρώσει το 25 έτος της ηλικίας τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για ανακατάταξη ή επανακατάταξη, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η ειδικότητα που τους απονεµήθηκε.

Πρέπει επίσης:

-Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

-Να έχουν σωµατική ικανότητα κατηγορίας πρώτης (Ι/1), σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωµατικής ικανότητας των στρατευσίµων.

– Να έχουν ανάστηµα τουλάχιστον ενός µέτρου και εξήντα εκατοστών (1,60 µ.).-. Να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώµοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταµήνυση, συκοφαντική δυσφήµιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεµπορίας, όπλων, πυροµαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκληµα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Επίσης να µην έχουν παραπεµφθεί αµετάκλητα σε ποινική κλήση ή βούλευµα, για κακούργηµα ή για τα ανωτέρω αδικήµατα.

– Να µην εκκρεµεί σε βάρος τους µήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία ή λιποταξία.

-. Να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα.

-. Να µην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθµού τους, ούτε να έχει κινηθεί εναντίον τους η σχετική διαδικασία.

-. Οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιµη στρατιωτική τους υποχρέωση, να έχουν αιτιολογηµένη πρόταση καταλληλότητας του ∆ιοικητή της Μονάδας.

– Οι έφεδροι να µην έχουν τιµωρηθεί µε φυλάκιση άνω των είκοσι (20) ηµερών, εφάπαξ ή αθροιστικά.

– Να µην έχουν απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία, όσοι υπηρετούσαν ως µόνιµοι ή εθελοντές οπλίτες ή εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (ΕΠΥ) ή επαγγελµατίες οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) ή οπλίτες βραχείας ανακατάταξης.

Η μοριοδότηση αθλητικών επιδόσεων

Κριτήρια επιλογής ήταν τότε οι επιδόσεις σε αθλητικές δοκιµασίες που και τώρα αναμένεται να προβλέπεται ότι θα διεξάγονται – και θα ανακοινώνονται εγκαίρως.

Για τους ΟΒΑ Ειδικών ∆υνάµεων του Στρατού Ξηράς (ΣΞ), η επιλογή των υποψηφίων έγινε µε το σύστηµα µοριοδότησης, κατόπιν αθλητικών δοκιµασιών, όπως παρακάτω ( το ίδιο λογικά αναμένεται να ισχύσει και σε τυχόν νέα προκήρυξη):

α. ∆ρόµος 2 µιλίων: 10 µόρια για 10΄΄ µικρότερο χρόνο από τα 17΄55΄΄ [π.χ. για χρόνο 16΄42΄΄ έχουµε 17΄55΄΄-16΄42΄΄=70΄΄ (το 73΄΄ στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη δεκάδα) Χ 10=70 µόρια], µε µέγιστο παραδεκτό χρόνο τα 17΄55΄΄.

β. Κάµψεις: Αριθµός πέραν των 40 Χ 10 (πχ 60-40=20 Χ 10 =200 µόρια), µε ελάχιστο παραδεκτό όριο τις 40 κάµψεις σε χρόνο 2΄.

γ. Κοιλιακοί: Αριθµός πέραν των 40 Χ 10 (πχ 80-40=40 Χ 10=400 µόρια), µε ελάχιστο παραδεκτό όριο τους 40 κοιλιακούς σε χρόνο 2΄.

δ. Έλξεις: Αριθµός πέραν των 6 Χ 20 (πχ 10-6= 4 Χ 20 = 80 µόρια), µε ελάχιστο παραδεκτό όριο τις 6 έλξεις.

Οι αθλητικές δοκιµασίες διεξήχθησαν τότε στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών (ΣΧΑΛ).

Οι προσλήψεις (25+25) που εγκρίθηκαν τον Μάιο αλλά και οι προτεινόμενες 300 κρίθηκαν ( και κρίνονται…) απαραίτητες λόγω των πολλών αποχωρήσεων από τις Ειδικές Δυνάμεις του Στρατού Ξηράς (Ζ’ Μοίρα Αμφιβίων Καταδρομών και Ειδικό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών) και του Πολεμικού Ναυτικού (Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών) λόγω συνταξιοδοτήσεων ή αποστρατεύσεων.Κυρίως όμως όπως προαναφέραμε λόγου κάλυψης από πολλούς υπηρετούντες ήδη του προσδόκιμου ορίου ηλικίας υπηρέτησης σε αυτές τις υψηλών απαιτήσεων ειδικότητες.

Τι πρέπει να προσέξει το Υπουργείο και το ΓΕΣ

Να σημειωθεί ότι δεν καλύφτηκαν άμεσα όλες οι θέσεις- δηλαδή σε μια σειρά κατάταξης. Αυτό σημαίνει ότι και τώρα οι 300 θα προσκαλούνται κατά την διάρκεια πολλών διαδοχικών σειρών.

Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί – όπως σχολίασαν αξιωματικοί που εμπλέκονται στην διαδικασία- ότι η ηγεσία θα πρέπει να φροντίσει να ενημερώνονται οι στρατεύσιμοι ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ καταταγούν ότι στην σειρά τους (ΕΣΣΟ) θα υπάρχει δυνατότητα να ενταχθούν στην συγκεκριμένη ειδικότητα ΟΒΑ ώστε να έχουν σκεφθεί την προοπτική αυτή , ακόμα και να έχουν προετοιμαστεί ψυχολογικά και αθλητικά. Η προκήρυξη επιβάλεται να δημοσιοποιείται πολη πριν φτασει η ωρα κατάταξης, ενώ
ειδικά για τους κατατασσόμενους εκείνη την ΕΣΣΟ θα μπορούσε να δίνεται μαζί με την πρόσκληση κατάταξης από την ΕΛΑΣ.

Διότι , όπως μας είπαν αξιωματικοί του ΣΞ και του ΠΝ , κατά την προηγούμενη διαδικασία,αρκετοί νέοι βρέθηκαν προ απροόπτου και σε αδυναμία ή δυσκολία να αποφασίσουν την συμμετοχή τους στην διαδικασία μοριοδότησης.

Μάλιστα από ορισμένους διατυπώθηκαν και ερωτηματικά ως προς τις συνθήκες διαφάνειας και ισοπολιτείας…

Print Friendly, PDF & Email

Σχόλια

σχόλια