Πως διασφαλίζονται τώρα οι καταθέσεις έως 100.000 ευρώ;

0
354 views

trapezesTo πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πήρε το σχέδιο Νόμου για την εξυγίανση των τραπεζών που κατέθεσε χθες το βράδυ στη Βουλή η Κυβέρνηση.
Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο στηρίζεται στην Κοινοτική Οδηγία BRRD και διασφαλίζει τις καταθέσεις μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ.

Οι γενικές αρχές της ρύθμισης

Σύμφωνα με τη βασική φιλοσοφία του νομοσχεδίου, τις ζημιές μιας τράπεζας δεν πρέπει να τις αναλάβουν οι φορολογούμενοι πολίτες, παρά μόνο ως έσχατο μέσο. Οι ζημιές βαρύνουν πρωτίστως τους μετόχους και μετά τους ομολογιούχους όμως κανένας πιστωτής κατά την εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης που προβλέπει το νομοσχέδιο δεν πρέπει να βρεθεί σε δυσμενέστερη θέση να υποστεί μεγαλύτερες ζημιές από αυτές που θα αναλάμβανε αν το ίδρυμα ετίθετο σε εκκαθάριση.

Οι γενικές αρχές του σχεδίου περιλαμβάνουν την κατά προτεραιότητα συμμετοχή των μετόχων στις ζημιές της εξυγίανσης, η οποία ακολουθείται από εκείνη των πιστωτών, σύμφωνα με την κατάταξη των απαιτήσεων των τελευταίων στο πλαίσιο των συνήθων διαδικασιών αφερεγγυότητας.

Ακόμη, προβλέπεται η αντικατάσταση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτερων διοικητικών στελεχών του υπό εξυγίανση ιδρύματος, εκτός αν η παραμονή τους κρίνεται ενδεικνυόμενη για την επίτευξη των σκοπών της εξυγίανσης, καθώς και την παροχή από αυτούς κάθε απαραίτητης βοήθειας.

Τι αναφέρει το άρθρο 44

Σύμφωνα με το άρθρο 44 που αφορά την αναδιάρθρωση του παθητικού, η αρχή εξυγίανσης δεν απομειώνει (κουρεύει):

1) τις εγγυημένες καταθέσεις (έως 100.000 ευρώ)

2) τις υποχρεώσεις που καλύπτονται με εξασφάλιση, συμπεριλαμβανόμενων των καλυμμένων ομολόγων και των υποχρεώσεων υπό μορφή χρηματοπιστωτικών μέσων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου

3) κάθε υποχρέωση που προκύπτει από την κατοχή περιουσιακών στοιχείων πελατών ή χρημάτων των πελατών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που διακρατούν οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (αμοιβαία κεφάλαια)

4) κάθε υποχρέωση που προκύπτει από καταπιστευτική σχέση μεταξύ του ιδρύματος και ενός άλλους προσώπου

5)  τις υποχρεώσεις προς ιδρύματα, οι οποίες έχουν αρχική ληκτότητα μικρότερη των επτά ημερών

6) τις υποχρεώσεις που έχουν εναπομένουσα ληκτότητα μικρότερη των επτά ημερών έναντι συστημάτων ή διαχειριστών συστημάτων

7) τις καταθέσεις του ΤΕΚΕ και του Συνεγγυητικού,

8) τις υποχρεώσεις σε οποιονδήποτε από τους εργαζόμενους, τους εμπορικούς πιστωτές, τις φορολογικές αρχές και τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων.

Το νομοσχέδιο ξεκαθαρίζει πως σε εξαιρετικές περιστάσεις όταν εφαρμόζεται η αναδιάρθρωση παθητικού, η Αρχή Εξυγίανσης μπορεί να εξαιρεί συνολικά ή εν μέρει ορισμένες υποχρεώσεις από την άσκηση των εξουσιών απομείωσης ή μετατροπής.

Τι ανέφερε η γνωμοδότηση της ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καλωσόρισε το ελληνικό σχέδιο νόμου για την εναρμόνιση των κανόνων εκκαθάρισης με το ευρωπαϊκό δίκαιο, προειδοποίησε ωστόσο ότι ορισμένες προβλέψεις θα μπορούσαν να βλάψουν την ανεξαρτησία της τοπικής νομισματικής αρχής, αναφέρει το Bloomberg.

Η ΕΚΤ καλωσορίζει το σχέδιο νόμου, καθώς ενδυναμώνει τα εργαλεία και τις διαδικασίες που είναι διαθέσιμες στην ΤτΕ για να διενεργήσει προληπτικά και έγκαιρα παρεμβατικά και εκκαθαριστικά μέτρα, ανέφερε σε νομική άποψη που αναρτήθηκε στο site της ΕΚΤ, στην οποία επισημαίνετα ότι η ΕΚΤ δεν εκφέρει γνώμη για το κατά πόσον το ν/σ εκπληρώνει αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις της ελληνικής πολιτείας να ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο τα μέτρα εξυγίανσης και ανάκαμψης.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η μεταφορά των κανόνων της ΕΕ αναφορικά με τη διάσωση των τραπεζών ήταν μια απαίτηση των ευρωπαίων ηγετών προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω βοήθεια προς την Ελλάδα.

Η ΕΚΤ δήλωσε ότι η Τράπεζα της Ελλάδα είναι ήδη η εποπτεύουσα αρχή υπεύθυνη και για την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος της χώρας. Κατά συνέπεια, η υιοθέτηση της BRRD στο εθνικό δίκαιο δεν αντιπροσωπεύει μια σημαντική μετατόπιση των ευθυνών της. Σύμφωνα όμως με την προαναφερθείσα νομική άποψη, ορισμένες προβλέψεις στον νόμο θα μπορούσαν να εμποδίσουν τη λειτουργική της ανεξαρτησία, αναφέρει το Bloomberg.

«Απαιτώντας την προηγούμενη συγκατάθεση του υπουργείου Οικονομικών για όλες τις αποφάσεις που αφορούν την πώληση θυγατρικών, ή τη δημιουργία μιας τράπεζας γέφυρας, το διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων, bail-in, ανεξάρτητα από το αν έχουν άμεσο δημοσιονομικό αντίκτυπο ή συστηματική εμμέσως, το σχέδιο νόμου φαίνεται να πηγαίνει πέρα» από το κείμενο BRRD, επισημαίνει η έκθεση της ΕΚΤ .

Το παραπάνω σύμφωνα με την ΕΚΤ, αυξάνει την πιθανότητα το Υπουργείο Οικονομικών να θεωρηθεί δυνητικά ως μια δεύτερη αρχή εξυγίανσης, παράλληλα με την Τράπεζα της Ελλάδα.
Πηγή

Print Friendly, PDF & Email

Σχόλια

σχόλια