Οι νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

Οι νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

Με την υπ΄ αριθ. 215/31-08-2018 απόφαση του Δημάρχου Ρήγα Φεραίου κ. Δημήτρη Νασίκα, μετά την παραίτηση του Αντιδημάρχου,  κ. Απόστολου Ρομφαία του  Στάμου, ο οποίος παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους, ορίζονται οι παρακάτω δηµοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ως  Αντιδήμαρχοι του ∆ήµου Ρήγα Φεραίου, µε θητεία από 1-9-2018 έως και 31-8-2019 και με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:

 1. Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών – ΚΕΠ – Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της πλειοψηφίας κ. Νικόλαος Πρίντζος του Ιωάννη με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 2. Διοικητικών θεµάτων και ιδίως:

– την εποπτεία και ευθύνη των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα  των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Γραµµατείας Οργάνων ∆ιοίκησης, Ληξιαρχείου, ∆ηµοτολογίου, ∆ηµοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & ∆ιεκπεραίωσης.

– την εποπτεία του προσωπικού του ∆ήµου που αντιστοιχεί στα τµήµατα αρµοδιότητάς του.

– τα καθήκοντα ληξιάρχου του ληξιαρχείου Φερών, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης του ληξιάρχου.

– την τέλεση των πολιτικών γάµων, σε περίπτωση αναπλήρωσης του ∆ηµάρχου στη ∆ηµοτική Ενότητα Φερών.

– την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών.

– τη λειτουργία των ΚΕΠ.

– τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση.

– τη λειτουργία του προγράµµατος ∆ιαύγεια.

– την υπογραφή εγγράφων των τοµέων των αρµοδιοτήτων του.

– την αρµοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέµατα που θα ανατίθενται σ΄ αυτόν εκ µέρους του ∆ηµάρχου.

– τη συνεργασία µε τους Προέδρους των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.

 1. Την εποπτεία και ευθύνη Κοινωνικών Υπηρεσιών και συγκεκριµένα:

– θέµατα παρακολούθησης, σχεδιασµού, συντονισµού και εφαρµογής Κοινωνικών Πολιτικών.

– θέµατα εφαρµογής προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας.

– θέµατα Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας.

III. Την εποπτεία και ευθύνη θεμάτων Παιδείας – δια βίου Μάθησης και πολιτισμού.

 1. Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της πλειοψηφίας κ. Σταύρος Χατζής το Αθανασίου με τις παρακάτω αρµοδιότητες:
 2. Τεχνικών Έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνικής και Γραµµατειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραµµατισµού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων.

– εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων, εκτέλεση εργασιών σήµανσης και διαγράµµισης οδών.

– τα καθήκοντα ληξιάρχου του ληξιαρχείου Κεραµιδίου, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης του ληξιάρχου.

– την τέλεση των πολιτικών γάµων, σε περίπτωση αναπλήρωσης του ∆ηµάρχου στη ∆ηµοτική Ενότητα Κεραµιδίου.

– την υπογραφή εγγράφων των τοµέων των αρµοδιοτήτων του.

– την εποπτεία του προσωπικού του ∆ήµου που αντιστοιχεί στα τµήµατα αρµοδιότητάς του.

– την αρµοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέµατα που θα ανατίθενται σ΄ αυτόν εκ µέρους του ∆ηµάρχου.

– τη συνεργασία µε τους Προέδρους των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.

 1. Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της πλειοψηφίας κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου του Θεοδώρου με τις παρακάτω αρµοδιότητες :
 2. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας & του Περιβάλλοντος

– την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της  εδαφικής  περιφέρειας του ∆ήµου.

– την επίβλεψη µελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου – την ευθύνη του τοµέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών µορφών ενέργειας, έρευνας  και τεχνολογίας

– την ευθύνη των ∆ασών, δηµοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων

– τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

– την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.

– την υπογραφή εγγράφων των τοµέων των αρμοδιοτήτων του.

– την εποπτεία του προσωπικού του ∆ήµου που αντιστοιχεί στα τµήµατα αρµοδιότητάς του.

– την αρµοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέµατα που θα ανατίθενται σ΄ αυτόν εκ µέρους του ∆ηµάρχου.

– Τα καθήκοντα ληξιάρχου του ληξιαρχείου Κάρλας, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης του ληξιάρχου.

– Την τέλεση των πολιτικών γάμων, σε περίπτωση αναπλήρωσης του Δημάρχου στη Δημοτική Ενότητα Κάρλας.

– Τη συνεργασία µε τους Προέδρους των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων και                τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.

 1. Αντιδήµαρχος Διαχείρισης απορριμμάτων, του στόλου και του προσωπικού των απορριμματοφόρων, Ηλεκτροφωτισμού , Συγκοινωνιών , ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος της πλειοψηφίας κ.  Γιαννακός Ευάγγελος του Δημητρίου και του µεταβιβάζουµε :
 2. Την εποπτεία και ευθύνη της Διαχείρισης απορριμμάτων, του στόλου και προσωπικού των απορριμματοφόρων του Δήμου Ρήγα Φεραίου .

– Αποκομιδή  και διαχείριση  των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των µέσων και του ανθρώπινου δυναµικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο .

 1. Την εποπτεία και ευθύνη της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισµού

– Μελέτη και έργα συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης του δικτύου ηλεκτροφωτισµού των οδών και γενικά των υπαίθριων χώρων του ∆ήµου.

 1. Την εποπτεία και ευθύνη της Υπηρεσίας Συγκοινωνιών

– εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων, εκτέλεση εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών.

– Συνεργασία με τους Προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων,  για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γιαννακός Ευάγγελος του Δημητρίου, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Ο παραιτηθείς αντιδήμαρχος, κ. Απόστολος Ρομφαίας, τόνισε ότι θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τη δημοτική αρχή και ευχαρίστησε το Δήμαρχο για τη θέση που του εμπιστεύτηκε έως και σήμερα.

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, κ. Δημήτρης Νασίκας ευχαρίστησε από την πλευρά του τον κ. Ρομφαία και ευχήθηκε στους αντιδημάρχους που ορίστηκαν, καλή δύναμη στη συνέχιση των καθηκόντων τους και δήλωσε ότι θα σταθεί δίπλα τους στο έργο που θα επιτελέσουν προς όφελος του Δήμου και των δημοτών.

Οι ορισθέντες αντιδήμαρχοι ευχαρίστησαν το Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη που επέδειξε στο πρόσωπο τους και αναφέρθηκαν πως θα εκπληρώσουν με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας τα καθήκοντα τους ενισχύοντας το έργο της Δημοτικής Αρχής.

Print Friendly, PDF & Email

Σχόλια

σχόλια

Ο κάθε αναγνώστης του karla.news μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του στα σχόλια, όποιες κι αν είναι αυτές.

Ωστόσο κάθε σχόλιο πρέπει να εγκριθεί από τους διαχειριστές της σελίδας, οπότε δημοσιεύεται λίγη ώρα μετά την καταχώρησή του.

Τα μόνα σχόλια που απαγορεύονται και άρα διαγράφονται είναι όσα περιέχουν υβριστικές ή προσβλητικές εκφράσεις ή φωτογραφίες, αυτά που γράφονται μόνο για να προκαλέσουν αναταραχή ή προσωπική αντιπαράθεση με άλλους χρήστες (flaming), όσα διαφημίζουν εταιρίες, προϊόντα ή ανταγωνιστικές ιστοσελίδες και βέβαια τα κακόβουλα, βλαπτικά και επαναλαμβανόμενα μηνύματα (spam).

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

 

 

Search in Site

Αφήστε το σχόλιό σας

Η διεύθυνση email σας δεν δημοσιεύετε.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.