Κυνηγετική περίοδος: Ποια τα θηρεύσιμα είδη και ποιοι οι περιορισμοί

Απαγορεύετε το κυνήγι παντός θηράματος στη λίμνη Κάρλα

Κυνηγετική περίοδος: Ποια τα θηρεύσιμα είδη και ποιοι οι περιορισμοί

Εκδόθηκε από το Δασαρχείο Βόλου η κανονιστική διάταξη θήρας για την Κυνηγετική περίοδο 2019 – 2020 από 20-8-2019 έως 29-2-2020, ως προς τα επιτρεπόμενα είδη που θα κυνηγηθούν, την χρονική περίοδο, και τις επιτρεπόμενες ημέρες κυνηγίου, καθώς και τον μέγιστο αριθμό ατόμων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Βόλου

Την άσκηση θήρας για την Κυνηγετική περίοδο 2019 – 2020 από 20-8-2019 έως 29-2-2020, ως προς τα επιτρεπόμενα είδη που θα κυνηγηθούν, την χρονική περίοδο, και τις επιτρεπόμενες ημέρες κυνηγίου, καθώς και τον μέγιστο αριθμό ατόμων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Βόλου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
1. Αγριοκούνελο(Oryctolagus cuniculus) 20/8-14/9 ως 15/9-10/3 Χωρίς περιορισμό
2. Λαγός (Lepus europaeus) 15/9 ως 10/1 Τετ-Σαβ-Κυρ Ένα (1)
3. Αγριόχοιρος (Sus scrofa) 15/9 ως 20/1 Τετ-Σαβ-Κυρ Χωρίς περιορισμό
4. Αλεπού (Vulpes vulpes) 20/8 ως 14/9 και 15/9 ως 29/2 Χωρίς περιορισμό
5. Πετροκούναβο(Martes foina) 15/9 ως 29/2 Χωρίς περιορισμό

ΠΟΥΛΙΑ
α)Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α.
1. Σιταρήθρα(Alauda arvensis) 20/8 ως 14/9 και 15/9 ως 10/2 Δέκα (10)
2. Φάσα (Columba palumbus) 20/8 ως 14/9 και 15/9 ως 20/2 Χωρίς περιορισμό
3. Αγριοπερίστερο (Columba livia) 20/8 ως 14/9 και 15/9 ως 20/2 Χωρίς περιορισμό
4. Ορτύκι (Cotunix cotunix) 20/8 ως 14/9 και 15/9 ως 20/2 Δώδεκα (12)
5. Τρυγόνι(Streptopelia turtur) 20/8 ως 14/9 και 15/9 ως 20/2 Οκτώ (8)

6. Τσίχλα (Turdus philomelos), Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus), Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus), Γερακότσιχλα(Turdus pilaris) 20/8 ως 14/9 και 15/9 ως 29/2 Είκοσι πέντε (25) για όλα συνολικά τα είδη
10. Κότσυφας (Turdus merula), Καρακάξα (Pica pica), Κάργια (Corvus monedula), Κουρούνα (Corvus corone) και Ψαρόνι (Stumus vuigaris) από 20/8-14/9 και 15/9-20/2 χωρίς περιορισμό.
15. Μπεκάτσαν (Scolopax rusticola) από 15/9-29/2 Δέκα (10)

16. Πετροπέρδικα (Alectoris graeca) 1/10-15/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Δύο(2)
17. Νησιώτικη πέρδικα (Alectoris chukar) 1/10-15/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Τέσσερα (4)

18. Φασιανός (Phasianus sp.) κυνηγετικός 15/9-31/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Ένα (1)

ΠΟΥΛΙΑ
β) Υδρόβια και παρυδάτια
Σφυριχτάρι (Anas penelope), Σουβλόπαπια (Anas acuta), Φαλαρίδα(Fulica atra) 15/9-10/2 Δώδεκα (12) συνολικά απ’ όλα τα είδη.

Κιρκίρι (Anas crecca), Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhychos), Σαρσέλα (Anas querquedula), Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata), Κυνηγόπαπια (Aythya ferina), Τσικνόπαπια(Aythya fuligula) 15/9-31/1 Δώδεκα (12) συνολικά απ’ όλα τα είδη.

Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons), Νερόκοτα (Gallinula chloropus), Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago), Καλημάνα (Vanellus vanellus), 15/9 και 31/1 Δέκα (10).

Απαγορεύεται το κυνήγι
Σύμφωνα με την κανονιστική διάταξη θήρας:

1. Απαγορεύουμε κατά την άσκηση της θήρας τη χρήση οποιασδήποτε κατηγορίας χερσαίου μηχανοκίνητου μέσου και τη μεταφορά με αυτό κυνηγετικών όπλων που δεν είναι λυμένα ή μέσα σε κλειστή θήκη.
2. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.

3. Απαγορεύουμε για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, το κυνήγι του νεαρού αγριόχοιρου, όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και τις χοιρομητέρες αυτών.
4. Περιορίζουμε την χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15-9-2019 μέχρι 20-1-2020, σε (3) τρεις ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες που επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού και του Αγριόχοιρου.

5. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409 Ε.Ο.Κ.
6. Απαγορεύουμε το κυνήγι, και την εκπαίδευση των σκύλων, στα Μόνιμα Καταφύγια Άγριας Ζωής, και στις περιοχές Απαγόρευσης Κυνηγίου Ορισμένου Χρόνου.
7. Απαγορεύουμε το κυνήγι στα εκτροφεία θηραμάτων.
8.Απαγορεύουμε το κυνήγι σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων, από την ακτή.
9. Απαγορεύουμε το κυνήγι στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία, χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.

10. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία ( δημόσια ή ιδιωτικά ), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.
11 . Στις περιοχές όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί Θήρας, σύμφωνα με το άρθρο 6 της αριθμ. 414985/29-11-85 κοινής Υπουργικής Απόφασης (αποστάσεις από κατοικημένες περιοχές και με-μονωμένες κατοικίες , μέσα σε αγρούς και περιφραγμένες εκτάσεις)
12 . Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Διατάξεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών .
13. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμέ-νους χώρους εκγύμνασης, που καθορίζονται με την αριθμ. 1625/30-3-1999 Απόφασή μας, και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.
14. Απαγορεύεται το κυνήγι παντός θηράματος σε απόσταση 1000 μέτρων περιμετρικά της Β΄ Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου.

15.Απαγορεύεται το κυνήγι παντός θηράματος, για λόγους προστασίας των κατοίκων των παρακάτω οικισμών αλλά και πολλών μεμονωμένων οικιών, που βρίσκονται στις περιοχές Αγ. Στέφανος-Σωρός, Κριθαριά, Αγ. Γεώργιος Κυνηγών, Μαμμιδάκης.

Συγκεκριμένα η απαγόρευση αρχίζει από την διασταύρωση της Εθνικής οδού Βόλου – Αθηνών με την οδό Δουλκέρογλου στις Αλυκές, ακολουθεί την Εθνική οδό προς την Ν.Αγχίαλο μέχρι και των αποθηκών καυσίμων Αεροπορίας στον Μαμιδάκη. Από εκεί ακολουθεί αριστερά τον δρόμο μέχρι την θάλασσα. Προχωρεί όλη την παραλιακή ακτή αριστερά προς Αγ. Γεώργιο Κυνηγών, Κριθαριά, Πρώην Λατομείο ΑΓΕΤ, Αγ. Στέφανο, Αλυκές, διέρχεται την οδό Δουλκέρογλου και καταλήγει στην Εθνική οδό Βόλου- Αθηνών απ’ όπου άρχισε.

16. Aπαγορεύεται το κυνήγι παντός θηράματος, γύρωθεν της μονάδος της 9ης Μοίρας Σταθμού Ελέγχου Προειδοποίησης, που εδρεύει στην θέση “Πλιασίδι” του Πηλίου, και στην περιοχή που οριοθετείται από την υπάρχουσα προειδοποιητική σήμανση απαγόρευσης προσέγγισης σε στρατιωτική περιοχή , προς αποφυγή οιουδήποτε επεισοδίου και δυσάρεστου περιστατικού.

17.Απαγορεύουμε το κυνήγι παντός θηράματος στη λίμνη Κάρλα, αφού ανήκει στα Μόνιμα Καταφύγια Άγριας Ζωής, σύμφωνα με την αριθμ.1989/108208/-17-8-2010 Απόφαση της Δ/νσης Δασών Μαγνησίας, και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 459/2010 τεύχος Δ΄.

Κατά την διάρκεια κυνηγίου του αγριόχοιρου, λαγού, μπεκάτσας, και ορτυκιού οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί ( αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Που επιτρέπεται το κυνήγι
Σύμφωνα με την κανονιστική απόφαση, τα Δασαρχείου Βόλου επιτρέπει το κυνήγι:
1. Του αγριόχοιρου από 15-9-2019 μέχρι 20-1-2020, τρεις ημέρες την εβδομάδα ( Τετάρτη – Σάββατο – Κυριακή ) με σκύλο δίωξης, σε ομάδα μέχρι δέκα ( 10 ) κυνηγών, με δικαίωμα Θήρευσης – χω-ρίς περιορισμό αγριόχοιρων – κατά ομάδα και ημερήσια έξοδο.
2. Του Λαγού από 15-9-2019 μέχρι 10-1-2020, τρεις ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη – Σάββατο – Κυριακή) με σκύλο δίωξης, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι ένα (1) λαγό ανά ημερήσια έξοδο .
3. Επιτρέπουμε το κυνήγι της αλεπούς και του Πετροκούναβου από 15-9-2019 μέχρι 20-1-2020 με την χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης, και από 21-1-2019 μέχρι 29-2-2020 χωρίς σκύλο δίωξης καθώς επίσης και στις ζώνες διάβασης από 20/8-14/9 το κυνήγι της αλεπούς χωρίς σκύλο, στις Π.Ε που διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών από αέρος για τη λύσσα.( Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της αλεπούς και του Πετροκούναβου, θα επιτρέπεται τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή.

Print Friendly, PDF & Email

Σχόλια

σχόλια

Ο κάθε αναγνώστης του karla.news μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του στα σχόλια, όποιες κι αν είναι αυτές.

Ωστόσο κάθε σχόλιο πρέπει να εγκριθεί από τους διαχειριστές της σελίδας, οπότε δημοσιεύεται λίγη ώρα μετά την καταχώρησή του.

Τα μόνα σχόλια που απαγορεύονται και άρα διαγράφονται είναι όσα περιέχουν υβριστικές ή προσβλητικές εκφράσεις ή φωτογραφίες, αυτά που γράφονται μόνο για να προκαλέσουν αναταραχή ή προσωπική αντιπαράθεση με άλλους χρήστες (flaming), όσα διαφημίζουν εταιρίες, προϊόντα ή ανταγωνιστικές ιστοσελίδες και βέβαια τα κακόβουλα, βλαπτικά και επαναλαμβανόμενα μηνύματα (spam).

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

 

 

Αναζήτηση

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε ένα σχόλιο Σύνδεση

Τηλέφωνα Επικοινωνίας