Ρυθμίσεις για την κινητικότητα του προσωπικού των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) περιλαμβάνει το αρ.25 του Νομοσχεδίου-“σκούπα” του Υπ. Εσωτερικών.

Με αυτό προστίθενται περιπτώσεις γ’, δ’, ε’ και στ’  στην παρ.8 του αρ.7 του ν.1069/1980, δίνοντας δυνατότητες:

1) αμοιβαίας μετάταξης Υπαλλήλων από ΔΕΥΑ σε ΔΕΥΑ,

Ενωμένα Φροντιστήρια

2) απόσπασης Υπαλλήλου ΔΕΥΑ σε άλλη ΔΕΥΑ για λόγους υγείας,

3) απόσπασης Υπαλλήλου ΔΕΥΑ σε άλλη ΔΕΥΑ για συνυπηρέτηση στην περιοχή του συζύγου.

Όλες αυτές οι περιπτώσεις θα εξαιρούνται από το αρ.74 του ν.4674/2020 (δηλ. από την 7ετή δέσμευση παραμονής σε ανταποδοτική υπηρεσία) και θα διενεργούνται κατά παρέκκλιση εκτός του νόμου περί Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Αναλυτικότερα, οι νέες περιπτώσεις ορίζουν τα εξής:

– Επιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων Δ.Ε.Υ.Α., μετά από Αίτηση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων, σε κενή θέση και, εφόσον δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης, με την προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, με Απόφαση των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων των Φορέων προέλευσης και υποδοχής, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των Δ.Σ. των Επιχειρήσεων.

– Επιτρέπεται, μετά από Αίτηση, η απόσπαση υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α., για αποδεδειγμένα ιδιαίτερους σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου, συζύγου ή συμβιούντος κατά την έννοια του αρ.1 του ν.4356/2015 ή προσώπου με α` βαθμό συγγένειας προς τον αιτούντα, με Απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του Φορέα υποδοχής. Αν οι λόγοι υγείας αφορούν σε γονέα, απαιτείται βεβαίωση από το αρμόδιο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που να πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Σε κάθε περίπτωση, η Αίτηση πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη και να προκύπτει αιτιώδης σύνδεσμος της αναγκαιότητας για απόσπαση και των λόγων υγείας. Αποσπάσεις, οι οποίες διενεργούνται για λόγους υγείας ανανεώνονται με Απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής για μια ή και περισσότερες φορές και για όσο χρόνο εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι υγείας για τους οποίους έγιναν.

– Επιτρέπεται μετά από Aίτηση, η απόσπαση υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α. για συνυπηρέτησηστην περιοχή που υπηρετεί ο ή η σύζυγος ή ο ή η συμβιών/ούσα υπάλληλος ΔημόσιαςΥπηρεσίας, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α` και Β` βαθμού και ΝΠΙΔ, με Απόφαση των αρμόδιων για τον διορισμό οργάνων των Φορέων προέλευσης και υποδοχής. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης δεν δύναται να υπερβαίνει τα 2 έτη, μετά το πέρας των οποίων απαιτείται η επανεξέταση του αιτήματος του υπαλλήλου για εκ νέου απόσπαση έως 2 έτη κατόπιν συνεκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών.

Οι αποσπάσεις για λόγους υγείας και συνυπηρέτησης, καθώς και οι αμοιβαίες μετατάξεις εξαιρούνται από τους περιορισμούς του αρ.74 του ν.4674/2020.

Οι ανωτέρω μετατάξεις και αποσπάσεις διενεργούνται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1069/1980 όπως τροποποιείται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Print Friendly, PDF & Email

Σχόλια

σχόλια

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.